Salgs- og Leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Beirholms Væverier A/S

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Beirholms Væverier A/S, CVR-nr. 36 80 51 10, (herefter ”Beirholms Væverier”) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept
Tilbud fra Beirholms Væverier er gældende i 2 uger fra tilbuddets dato, medmindre der er angivet anden acceptfrist i tilbuddet, idet Beirholms Væverier dog forbeholder sig retten til mellemsalg.

Købers ordre og bestillinger, herunder accept af tilbud fra Beirholms Væverier, er kun bindende for Beirholms Væverier, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

2. Beirholms Væveriers ydelse
Beirholms Væveriers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Beirholms Væverier forpligter sig til på de i vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser og eventuelt yderligere udtrykkeligt skriftligt aftalte vilkår at levere varer af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Køber accepterer en mængdetolerance +/÷ 10%, uden at der herved foreligger en mangel.

3. Produktinformation og fortrolighed
Alle tegninger, skitser, designs, tekniske specifikationer mv. forbliver Beirholms Væveriers ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.

Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om Beirholms Væverier, hvormed køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som udveksles i forbindelse med leverancen.

De leverede varer må ikke efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

4. Levering
Leveringsted og leveringsklausul er fastsat i Beirholms Væveriers ordrebekræftelse. Såfremt leveringsklausul ikke er fastsat i ordrebekræftelse, er levereringklausulen Ex Works (Incoterms 2010).

5. Ejendomsforhold
Særligt for så vidt angår leverancer til købere, som er hjemmehørende i Tyskland, er aftalt følgende:

  • Enhver leveret vare forbliver Beirholms Væveriers ejendom, indtil den er betalt.
  • Leverede varer forbliver Beirholms Væveriers ejendom, indtil alle krav i medfør af forretningsforbindelsen er betalt.
  • Ved forarbejdning af de leverede varer opnår køber ikke ejendomsret over de fremstillede produkter. Forarbejdningen sker vederlagsfrit for Beirholms Væverier. For det tilfælde, at ejendomsforbeholdet alligevel måtte bortfalde, er køber og Beirholms Væverier allerede nu enige om, at ejendomsretten til varerne overgår til Beirholms Væverier samtidig med forarbejdningen, og Beirholms Væverier accepterer overdragelsen. Køberen opbevarer det fremstillede produkt vederlagsfrit for Beirholms Væverier. Ved forarbejdning med varer, der endnu tilhører tredjemand, erhverver Beirholms Væverier medejendomsret til de nye produkter. Omfanget af denne medejendomsret bestemmes af forholdet mellem regningsværdien af de af sælger leverede varer og regningsværdien af de øvrige varer.
  • Køber overdrager hermed til Beirholms Væverier sine krav i medfør af videresalg af varer, der er omfattet af Beirholms Væveriers ejendomsforbehold, også hvis varerne er blevet forarbejdet, og Beirholms Væverier accepterer overdragelsen. Hvis det forarbejdede produkt - udover genstande leveret af sælger - kun indeholder genstande, der tilhører køber eller er leveret med det såkaldte “simple ejendomsforbehold”, transporterer køber det samlede krav i medfør af videresalget til Beirholms Væverier. I andre tilfælde, d.v.s. hvis køber har givet transporter til flere leverandører, tilkommer der Beirholms Væverier en andel af købers krav svarende til forholdet mellem regningsværdien af de genstande, Beirholms Væverier har leveret, og regningsværdien af de andre genstande, der er indgået i forarbejdningen.
  • På købers forlangende er Beirholms Væverier forpligtet til - efter eget valg - at frigive sikkerheder, der tilkommer ham i medfør af de foranstående betingelser, i det omfang den  realiserbare værdi af sikkerhederne overstiger de sikrede fordringer med mere end 20%.
  • Aftalen vedr. ejendomsforbehold er undergivet tysk ret.

Særligt for så vidt angår leverancer til købere, som er hjemmehørende i andre lande end Tyskland er aftalt følgende:

  • Uanset levering og overgang af risiko forbliver ejendomsretten og adkomsten til varerne Beirholms Væveriers, indtil Beirholms Væverier har modtaget den fulde pris for alt. Betaling af den fulde pris omfatter, uden begrænsning, ethvert rentebeløb eller andet skyldigt beløb i henhold til betingelserne i denne og alle andre aftaler indgået mellem Beirholms Væverier  og køber.

6. Priser
Priser er fastsat i Beirholms Væveriers ordrebekæftelse.

Ændres leverancen, eller forøges Beirholms Væveriers omkostninger på anden måde forårsaget af købers forhold, er Beirholms Væverier berettiget til at forøge prisen tilsvarende. Der henvises tillige til punkt 8.

7. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 30 dage netto, medmindre andet er aftalt eller fremgår af ordrebekræftelse. Ved senere betaling tillægges rente fra forfaldsdato med 1,5% pr. påbegyndt måned.

8. Leveringstid
Levering op til 6 arbejdsdage før eller efter det i ordrebekræftelsen fastsatte leveringstidspunkt er i enhver henseende at anse for rettidig levering.

Beirholms Væverier kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

a. Ved ændringer af ordren, som kræves af køber;
b. Ved forsinkelse af leverancer eller ydelser, som køber selv udfører eller lader udføre, eller ved forsinkelse af godkendelser eller tegninger/specifikationer fra købers side, eller ved forsinkelse af købers opfyldelse af andre pligter, der påhviler ham;
c. I tilfælde af force majeure, jf. nærværende leveringsbetingelser punkt 14, eller
d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket eller ændret ved offentligt pålæg.

I de ovennævnte punkter a, b, og d forbeholder Beirholms Væverier sig tillige ret til regulering af den aftalte pris.

9. Forsinkelse
Forsinkes leverancen eller dele heraf, og er Beirholms Væverier ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jf. punkt 8, skal køber, såfremt han vil påberåbe sig forsinkelsen, skriftligt fastsætte en rimelig frist for levering, som dog ikke må være under 5 arbejdsdage. Sker der fortsat ikke levering inden for den fastsatte rimelige frist, er køber berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den del af leverancen, som er forsinket, men ikke for eventuelle fremtidige/tidligere leveringer uanset, at disse måtte være omfattet af samme ordrebekræftelse.

Gælder forsinkelsen varer, der er tilvirket efter købers anvisninger eller leverancer, der normalt ikke lagerføres af Beirholms Væverier, kan køber i øvrigt kun hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet i al væsentlighed er forspildt.

Hæves købet, kan køber kræve erstatning for det direkte tab, køber dokumenterbart har lidt ved forsinkelsen, dog max. et beløb, der svarer til 10% af den aftalte pris for den forsinkede del af leverancen. Køber kan ikke kræve erstatning for nogen form for indirekte tab, jf. også punkt 13.

Ud over det i dette punkt anførte påtager Beirholms Væverier sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf og køber kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende overfor Beirholms Væverier i tilfælde af forsinkelsen.

10. Købers misligholdelse
Undlader køber, efter at leveringstiden er indtruffet, at modtage leverancen eller giver køber Beirholms Væverier ordre til at forsinke leverancen, er Beirholms Væverier berettiget til at kræve betaling for leverancen samt at oplagre og forsikre leverancen for købers regning.

Undlader køber trods skriftlig opfordring herefter at modtage leverancen, er Beirholms Væverier – også i tilfælde, hvor varerne er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge det bedst muligt for købers regning. Køber skal endvidere erstatte Beirholms Væverier det beløb, som udgør forskellen mellem den aftalte pris og den realiserede pris til tredjemand, samt samtlige Beirholms Væverier øvrige omkostninger forbundet med købers misligholdelse.

11. Reklamations- og undersøgelsespligt
Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af leverancens kontraktmæssighed, herunder i forhold til kvantum, senest ved købers modtagelse af leverancen.

Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne eller burde konstateres ved en sådan grundig undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han hverken har eller burde have konstateret ved leveringen.

12. Produktansvar
Beirholms Væverier er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skades skyldes fejl eller forsømmelse begået af Beirholms Væverier eller andre, som Beirholms Væverier har ansvaret for. Erstatninger for personskader kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Beirholms Væverier er på samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige kr. 2.000.000,00 incl. renter og omkostninger pr. skade.

I den udstrækning, Beirholms Væverier måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Beirholms Væverier skadesløs i samme omfang, som Beirholms Væveriers ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Beirholms Væverier på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

13. Ansvarsbegrænsning
Beirholms Væverier er ikke i noget tilfælde – ej heller i tilfælde af produktansvar – ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

14. Force majeure
Beirholms Væverier er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure forhold, det vil sige tilstande, som Beirholms Væverier er uden indflydelse på, herunder men ikke begrænset til krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke eller lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 4 mdr., skal såvel Beirholms Væverier som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette kan anses for misligeholdelse.

15. RFID-transponders
Skal varerne forsynes med RFID-transponders, indkøber køber disse for egen regning og risiko. Køber leverer det aftalte antal RFID-transponders på DDP-vilkår, jf. INCOTERMS 2010, til Beirholms Væverier på adressen Nordager 20, DK-6000 Kolding, med mindre en anden adresse er anført i Beirholms Væveriers ordrebekræftelse.

Køber skal levere det aftalte antal RFID-transponders på det aftalte tidspunkt og tidsnok til, at den estimerede leveringstid for de færdige varer kan overholdes. Leverer køber RFID-transponders for sent, udskydes det estimerede leveringstidspunkt for varerne tilsvarende.

Leverer køber flere RFID-transponders end aftalt, sker dette for købers regning og risiko. Beirholms Væverier tilstræber at lagerholde eventuelt overskydende RFID-transponders for køber, men er ikke forpligtet hertil. Dette gælder også i forhold til de RFID-transponders, som ikke bliver brugt på grund af mængdetolerancen i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelsers punkt 2. Der må påregnes et mindre svind af RFID-transponders grundet kassation i de forskellige tekstilkvalitetskontroller.

RFID-transponders monteres i varerne på det sted og ved brug af den monteringsmetode, der er anført i ordrebekræftelsen. Skal køber levere monteringsvejledning og er denne forsinket, udskydes det estimerede leveringstidspunkt for varerne tilsvarende. Skal Beirholms Væverier følge købers egen monteringsvejledning sker monteringen af RFID-transponders på købers risiko.

Beirholms Væverier undersøger ikke købers RFID-transponders for anvendelighed, fejl eller mangler, hverken ved modtagelsen af disse, ved monteringen eller ved levering af varerne med RFID-transponders til Køber, og Beirholms Væverier hæfter ikke for købers RFID-transponders, hverken for anvendelighed, fejl eller mangler. Beirholms Væverier er ansvarsfri for beskadigelser af tekstilet forårsaget af RFID-transponders’ slitage på tekstilet.

Godtgør køber, at Beirholms Væverier’s montering af købers RFID-transponders er sket i strid med monteringsvejledningen og at dette er årsag til, at købers RFID-transponders har mistet deres funktionalitet, er Beirholms Væverier forpligtet til at erstatte køber dennes tab herved. Beirholms Væverier er dog ansvarsfri for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance og lignende.  Beirholms Væveriers montering af RFID-transponders er i tillæg til ovenstående punkter underlagt de øvrige punkter i disse salgs- og leveringsbetingelser.

16. Ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes som følge deraf.

17. Lovvalg og værneting
Alle uoverensstemmelser mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse.

Enhver tvist mellem parterne, skal afgøres ved enten de almindelige domstole i Danmark (i 1. instans som udgangspunkt Retten i Kolding) eller voldgift efter Beirholms Væveriers suveræne valg.

I tilfælde af voldgift skal dette ske ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg med de nedenfor anførte ændringer.

Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. Har en part ikke inden 14 dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medlemmet, udpeger Voldgiftsinstituttet medlemmet på vegne af den pågældende part.

Voldgiftsretten skal have sæde i Kolding.

Marts 2019